Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 ok. L = 69 mb, na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 260/34, 260/33, 260/32, 260/30 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki.
 
Radomyśl Wielki dnia 28-02-2022 r.  
BI. II 6733.27.2022r.
                
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735t.j.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz. 741 j.t )
 
BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO
obwieszcza: 
 
że w dniu 22-02-2022r. zostało wszczęte na wniosek :  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 – Oddział Zakład Gazowniczy  w Jaśle  – pełnomocnik Marek Kwapniewski 
 
postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 ok. L = 69 mb, na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.  260/34, 260/33, 260/32, 260/30 położonych w miejscowości  Radomyśl Wielki  .
 
Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscowości Radomyśl Wielki  .
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 28-02-2022r. w godzinach pracy Urzędu lub  telefonicznie (14) 6807053.
 
 
Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego
 /-/ inż. Józef  Rybiński
 
 
 
 
 
 
28 lutego 2022