Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

O zmianie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Sieć energetyczna kablowa ŚN wraz ze stacją transformatorową, słupem rozłącznikowym ŚN oraz przyłączem energetycznym kablowym nN zakończonego złączem kablowym nN na działkach nr: 819/2, 819/3, 819/4 do zasilania budynku gospodarczego na działce nr 819/3 w miejscowości DULCZA WIELKA, Gmina Radomyśl Wielki

BURMISTRZ                                                    Radomyśl Wielki 2022-03-14
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.35.1.2021.JJ

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2021, poz. 735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.35.1.2021.JJ z dnia 14-03-2022 r. zmienił decyzję lokalizację inwestycji celu publicznego znak BI.II.6730.35.2021.JJ z dnia 10.11.2021r. dla inwestycji obejmującej: Przyłącz energetyczny kablowy śN i nN wraz z stacją transformatorową, słupem rozłącznikowym oraz złączem kablowym nN na działkach nr: 819/2, 819/3, 819/4 do zasilania budynku gospodarczego na działce nr 819/3 w miejscowości DULCZA WIELKA, Gmina Radomyśl Wielki. Zmiana dotyczyła określonej w sentencji decyzji nazwy zamierzenia inwestycyjnego, która po zmianie brzmi: Sieć energetyczna kablowa ŚN wraz ze stacją transformatorową, słupem rozłącznikowym ŚN oraz przyłączem energetycznym kablowym nN zakończonego złączem kablowym nN na działkach nr: 819/2, 819/3, 819/4 do zasilania budynku gospodarczego na działce nr 819/3 w miejscowości DULCZA WIELKA, Gmina Radomyśl Wielki

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 14-03-2022r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Dulcza Wielka a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

    /-/ Z up. Burmistrza

                                                                                          mgr Jarosław Godek

                                                                                            Zastępca Burmistrza

14 marca 2022