Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości DĄBRÓWKA WISŁOCKA, Gmina Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia 15-03-2022r.

BI. II 6733. 3.2022

                               

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.731 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz. 741 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza: że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733.3.2022r. z dnia 15-03-2022r.  ustalono  lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: : rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków na działkach nr: 123/1, 474/60, 474/61, 900/1, 900/3, 905, 904/3, 910, 911/2, 912, 921, 922/1, 923/3, 923/4, 924/1, 924/3, 926/2, 927, 928/2, 929, 937/2, 938/2, 939, 942/1, 942/4, 943, 950, 951, 952/1, 953/1, 954/1, 967/2, 970, 981, 990, 995, 996/2, 999, 1002/1, 1002/3, 1002/4, 1003, 1043/14, 1043/15, 1045/4, 1048/7, 1048/12, 1092/2, 1092/3, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 1096/2, 1096/4, 1097/4, 1098/2, 1100/4, 1101/4, 1101/6, 1101/7, 1103/4, 1360/7, 1385/4, 1386/2, 1498/7, 1498/8, 1498/13, 1510/5, 1510/6, 1510/8, 1519/1, 1519/2, 1551, 1556,  1574, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1590/4, 1591, 1592/1, 1592/2, 1605,  1608, 1609 położonych w miejscowości DĄBRÓWKA WISŁOCKA, Gmina Radomyśl Wielki

Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim  oraz  w  miejscowości Dąbrówka Wisłocka.  

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w terminie 14 dni od dnia 15-03-2022r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 15-03-2022r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości  Dąbrówka Wisłocka .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
15 marca 2022