Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn: budowa dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP na dz. nr ewid. 187/1, 188/2, 191, obręb Radomyśl Wlk - Wólka Dulecka.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

39-310 Radomyśl Wielki

Rynek 32

Powiat mielecki                                                     

BI.IV.6220.5.60.2018                                                              

Radomyśl Wielki dnia 24-03-2022r.

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r, poz. 2737 – tekst jednolity),

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA

że w dniu 24-03-2022r. została wydana decyzja odmowna o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntu 187/1, 188/2, 191 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki – Wólka Dulecka, gmina Radomyśl Wielki.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki  w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl), poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia                              w miejscowości Radomyśl Wielki.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania  w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 24-03-2022r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

24 marca 2022