Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące ustalenia decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 około L = 79,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 365/2, 365/1, 264/3, 80 w miejscowości Dąbie.
Radomyśl Wielki, dnia 7-04-2022r.  
BI.II 6733.4.2022
                
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 20210r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz. 741 j.t )
 
BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO
obwieszcza: 
 
że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733. 4  .2022r. z dnia 7-04-2022  ustalono    decyzje celu publicznego    dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE  dn. 63 około  L = 79,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.  365/2, 365/1, 264/3, 80   w  miejscowości  Dąbie   .
 
Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz  w  miejscowości  Dąbie.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 14 dni od dnia 07-04-2022r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.
7 kwietnia 2022