Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Dąbie – Zagrody nr 103 575R od km 0+020 do km 2+945 w miejscowości Dąbie.

          B U R M I S T R Z

      Radomyśla Wielkiego

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

              powiat mielecki

OŚiGK.I.6220.6.1.2022                                                                                                                                                                           

Radomyśl Wielki dnia 07-04-2022r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania i  wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  /t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373/,

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA:

I. że, w dniu 05-04-2022r. na wniosek Gminy Radomyśl Wielki, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Dąbie – Zagrody nr 103 575R od km 0+020 do km 2+945 w miejscowości Dąbie na działce nr ewid. 4533 położonej w obrębie Ruda oraz na działkach nr ewid. 54/2, 66/2, 80, 79/6, 98/2, 106/2, 115/1, 258/4, 347/2, 361/5, 365/1, 472, 476/2 położonych w obrębie Dąbie, Gmina Radomyśl Wielki.

II. Jednocześnie wg kompetencji zgodnie z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 – tekst jednolity) tutejszy organ wystąpi o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia na podstawie   § 3 ust. 2 pkt. 2  w związku z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10-09-2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 – t.j.) mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie informuję:

1. Organami opiniującymi otrzymującymi pełną dokumentację zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1, 2 i 4 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudzkiego 38, 35-001 Rzeszów,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, ul. M.C. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec,
  • Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz.

2. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,

3. o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium,

4. zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości  poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl)  oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim i w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dąbie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego,   Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, telefon kontaktowy: 14 681 91 21,  e-mail:  sekretariat@radomyslwielki.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: adam.zieminski@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 – tj.).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach  szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 10 lat.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 07-04-2022r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

7 kwietnia 2022