Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 kwietnia 2022

O ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 100 m, na części działek nr 582, 579/2 położonych w miejscowości Partynia oraz 3464, 2817/13, 2817/8, 2817/9, 2817/12 położonych w miejscowości Podborze, gmina Radomyśl Wielki

BURMISTRZ                                                    Radomyśl Wielki 2022-04-20
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.7.2022.JJ

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2021, poz. 735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.7.2022.JJ z dnia 20-04-2022 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 100 m, na części działek nr 582, 579/2 położonych w miejscowości Partynia oraz 3464, 2817/13, 2817/8, 2817/9, 2817/12 położonych w miejscowości Podborze, gmina Radomyśl Wielki

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 20-04-2022 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Partynia oraz Podborze a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

                                                                        /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr Maria Należna

                                                                           Sekretarz Gminy

20 kwietnia 2022