Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Stacja bazowa telefonii komórkowej MIE7101A na działce 1473 położonej w miejscowości Dulcza Wielka.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.45.2022.JJ                                                          Radomyśl Wielki 2022-04-22

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 735)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 741),

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

 

że w dniu  12-04-2022 r. zostało wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika Panią Marlenę Pawliczek postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej MIE7101A na działce 1473 położonej w miejscowości Dulcza Wielka.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 22-04-2022 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Dulcza Wielka a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

 

            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr inż. Jarosław Jagoda

                                                                                   Inspektor

22 kwietnia 2022