Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 o długości ok. 320 mb, na części działek nr 1585, 1586, 1587, 1588, 1589/2, 1590, 1595, 1596/4, 1597, 1598, 1603, 1604, 1605, 859, 858/2, 857/2, 856/1, 850, 849/1 położonych w miejscowości Ruda, gmina Radomyśl Wielki

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.48.2022.JJ                                                          Radomyśl Wielki 2022-04-22

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 735)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 741),

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

 

że w dniu  20-04-2022 r. zostało wszczęte na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie – Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle reprezentowanej przez pełnomocnika Kwapniewski Marek postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  PE dn. 63 o długości ok. 320 mb, na części działek nr 1585, 1586, 1587, 1588, 1589/2, 1590, 1595, 1596/4, 1597, 1598, 1603, 1604, 1605, 859, 858/2, 857/2, 856/1, 850, 849/1 położonych w miejscowości Ruda, gmina Radomyśl Wielki

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 22-04-2022 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Ruda a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr inż. Jarosław Jagoda

                                                                                   Inspektor

22 kwietnia 2022