Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Żarówka - gmina Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia  8-06-2022r.

BI. II 6733.  74 .  2022r.                                  

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz. 741 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO
obwieszcza:

że w dniu 2-06-2022r. zostało wszczęte na wniosek:     Gminy Radomyśl  Wielki , 39-310 Radomyśl Wielki , Rynek 32 postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: : nadbudowę i przebudowę istniejącego  budynku  szkoły podstawowej  na    działkach    nr ewid.  1706/4, 1706/2   położonych   w  miejscowości   Żarówka     -  gmina  Radomyśl Wielki.  

Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w miejscowości Żarówka  .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 8-06-2022r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 8-06-2022r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego

          inż. Józef  Rybiński

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  Żarówka.   .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
24 czerwca 2022