Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym PE dn. 63 około L = 24,0 mb w miejscowości Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia 14-07-2022 r.

BI. II 6733.12.2022                                

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 r. poz. 503 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733.  12 .2022r. z dnia 14-07-2022r.  ustalono    decyzje celu publicznego    dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia  z przyłączem gazowym PE  dn. 63 około  L = 24,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.  853,  854/1,   854/2  w  miejscowości  Radomyśl Wielki.  

Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz  w  miejscowości  Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 14 dni od dnia 14-07-2022r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 14-07-2022r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości  Radomyśl Wielki .        .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
14 lipca 2022