Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Żarówka - gmina Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia 29-07-2022r.

BI. II 6733. 15 . 2022

                                 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 r. poz.  503 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733.15.2022r. z dnia 29-07-2022  ustalono    decyzje celu publicznego dla  inwestycji obejmującej: nadbudowę i przebudowę istniejącego  budynku  szkoły podstawowej  na    działkach    nr ewid. 1706/4, 1706/2   położonych   w  miejscowości   Żarówka     -  gmina  Radomyśl Wielki. 

Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz  w  miejscowości  Żarówka .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 14 dni od dnia 29-07-2022r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 29-07-2022r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości  Żarówka .        .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
8 sierpnia 2022