Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 2 grudnia 2022 r.

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa linii kablowej SN-15 kV i złącza kablowego ZKNS, przyłączenie do sieci rozdzielczej TAURON Dystrybucja S. A. oddział w Tarnowie Zakładu Produkcyjnego w miejscowości Grzybów 23E „NIKMET” Sp. z o .o. Grzybów na działkach nr: 1721, 1722, 1723, 1724, 1725 w miejscowości PODBORZE, Gmina Radomyśl Wielki

BURMISTRZ                                                    Radomyśl Wielki 2022-12-02
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.21.2022.JJ

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2021, poz. 735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.21.2022.JJ z dnia 2-12-2022 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa linii kablowej SN-15 kV i złącza kablowego ZKNS, przyłączenie do sieci rozdzielczej TAURON Dystrybucja S. A. oddział w Tarnowie Zakładu Produkcyjnego w miejscowości Grzybów 23E „NIKMET” Sp. z o .o. Grzybów na działkach nr: 1721, 1722, 1723, 1724, 1725 w miejscowości PODBORZE, Gmina Radomyśl Wielki. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 2-12-2022 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Podborze a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

                                                                            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr Jarosław Godek

                                                                           Zastępca Burmistrza

2 grudnia 2022