Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale MIE7102C wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.40.2023.

Radomyśl Wielki 2023-03-21

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz.2000 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

że w dniu  13-03-2023 r. zostało wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o. Warszawa  ul. Wynalazek 1 działającej poprzez pełnomocnika Pana  Jonasza  Odrzywołek  postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa stacji bazowej  telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale MIE7102C wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową  na działce  854/1 położonej w miejscowości  Zdziarzec.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 21-03-2023r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości  Zdziarzec  a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

/-/ Z up. Burmistrza
Wanda  Dykas
Inspektor ds. budownictwa

21 marca 2023