Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłej rzeźni na funkcje muzealną wraz z niezbędną infrastrukturą w Radomyślu Wielki ul. Armii Krajowej

Radomyśl   Wielki  dnia 09-05-2023r.

BI. II 6733.2.2023

                                 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz.2000 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 r. poz.  503 j.t )

BURMISTRZ  RADOMYŚLA WIELKIEGO

obwieszcza:

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733.2. 2023r. z dnia 09-05-2023  ustalono    inwestycje   celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej :  przebudowę  rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłej rzeźni na funkcje muzealną  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  na  działce  nr ewid.  651/2   obręb 072  w   Radomyślu Wielki  ul.   Armii   Krajowej.    

Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz  w  miejscowości Radomyśl Wielki.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 14 dni od dnia 09-05-2023r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości  Radomyślu Wielkim  .        .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
10 maja 2023