Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej : Przebudowę drogi gminnej publicznej nr 103552R Wólka Dulecka- Pień od km. 0 + 010 do km 0+ 600 i od km 0+742 do 3+515 w miejscowości Radomyśl Wielki i Pień na terenie Gminy Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia 30-05-2023r.

BI.II 6733.3.2023

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz.775 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 r. poz.  503 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733. 3. 2023r. z dnia 30-05-2023  ustalono    inwestycje   celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej : Przebudowę   drogi gminnej publicznej nr 103552R Wólka Dulecka- Pień od km. 0 + 010 do km 0+ 600 i od km 0+742 do 3+515  w miejscowości Radomyśl Wielki i Pień na terenie Gminy Radomyśl Wielki  na działce   nr ewid. 89 położonej w Radomyślu Wielkim i na działkach nr ewid. 1238,1237 i 281 położonych w miejscowości Partynia  oraz na działce nr ewid. 1 położonej w miejscowości Pień.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 30-05-2023r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowościach Radomyśl Wielki, Partynia i Pień a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz  w  miejscowościach Radomyśl Wielki, Partynia i Pień .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 14 dni od dnia 30-05-2023 r.  w godzinach pracy Urzędu,  telefonicznie (14) 6807053 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl.

30 maja 2023