Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 2 czerwca 2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej Nr 1167 R Podborze – Ruda w km 2+189 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu ( na działkach 73/2, 1757, 2031, 2034, 2035, 2038, 2039, 2244, 2258, 2260, 2261, 2272/1, 2272/2, 2274, 2276/2 położonych w Podborzu)

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.70.2023.JJ                                                          Radomyśl Wielki 2023-06-02

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz. 776)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503),

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

 

że w dniu  1-06-2023 r. zostało wszczęte na wniosek Zarząd Powiatu Mieleckiego postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej Nr 1167 R Podborze – Ruda w km 2+189 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu ( na działkach 73/2, 1757, 2031, 2034, 2035, 2038, 2039, 2244, 2258, 2260, 2261, 2272/1, 2272/2, 2274, 2276/2 położonych w Podborzu)

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 2-06-2023 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Podborze a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

 

            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr inż. Jarosław Jagoda

                                                                                   Inspektor

2 czerwca 2023