Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale MIE7102C wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową w miejscowości Zdziarzec – gm. Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki 2023-06-05

BURMISTRZ
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.4.2023

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2023, poz. 775), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.4.2023 z dnia 5-06-2023 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie   stacji bazowej  telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale MIE7102C wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową  na działce  854/1 położonej w miejscowości  Zdziarzec – gm. Radomyśl Wielki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 5-06-2023 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Zdziarzec a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

/-/ Z up. Burmistrza
mgr Jarosław Godek
Zastępca Burmistrza

5 czerwca 2023