Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 czerwca 2023 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej Nr 1167 R Podborze – Ruda w km 2+189 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu (na działkach 73/2, 1757, 2031, 2034, 2035, 2038, 2039, 2244, 2258, 2260, 2261, 2272/1, 2272/2, 2274, 2276/2 położonych w Podborzu)

BURMISTRZ                                                    Radomyśl Wielki 2023-06-16
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.5.2023.JJ

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2022, poz. 2000), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.5.2023.JJ z dnia 16-06-2023 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej Nr 1167 R Podborze – Ruda w km 2+189 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu (na działkach 73/2, 1757, 2031, 2034, 2035, 2038, 2039, 2244, 2258, 2260, 2261, 2272/1, 2272/2, 2274, 2276/2 położonych w Podborzu)

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 16-06-2023 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Podborze a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

                                                                            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr Jarosław Godek

                                                                           Zastępca Burmistrza

16 czerwca 2023