Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą : Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły muzycznej na sale widowiskową w Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej

BI.II.6733.7.2023                                                      Radomyśl Wielki 2023-08-31

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz. 775)  w związku z art. 53 ust. 1 7stawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje: że w dniu  31-08-2023 r. ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  pod nazwą : Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części  istniejącego budynku szkoły muzycznej na sale widowiskową  na działkach nr ewid. 982, 983/1 położonych w  Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej .

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  29-06-2023 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Podborze a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

31 sierpnia 2023