Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: rozbudowa , przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zdziarzec

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki    2024- 02- 05

BI.II.6730. 213. 2023

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz.775)  w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje że w dniu  02-02-2024 r. została  wydana  decyzja o warunkach zabudowy Nr 25/2024  dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą:  rozbudowa , przebudowa i nadbudowa   istniejącego     budynku   mieszkalnego  jednorodzinnego   na    działkach   nr ewid.   447/3, 447/4   położonych     w  miejscowości    Zdziarzec .

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  05-02-2024 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Radomyślu Wielkim,  a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

7 lutego 2024