Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w miejscowości Zdziarzec .

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki   2024-03-18

BI.II.6730. 4,5. 2024r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz.775)  w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977),

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

 

że w dniu  15-03-2024 r. zostały  wydane  decyzje o warunkach zabudowy Nr 77/2024, 78/2024, dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą:  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na działce nr ewid. 193/1 położonej w miejscowości Zdziarzec .

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 18-03-2024 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Radomyślu Wielkim, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

 

18 marca 2024