Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

w sprawie wydania decyzji celu publicznego na wniosek - Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku Podstacji Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki dn. 18-03-2024r.

BI.II.6733.84.2024
Decyzja Nr 7/2024

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz. 775)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.  poz. 977 ),

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

 

że w dniu  18-03-2024 r. została wydana decyzja celu publicznego na wniosek - Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu ul. Żeromskiego 22 dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku Podstacji Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1386/3 i miejscami parkingowymi oraz zjazdami z drogi gminnej na działce nr ewid. 1388 położonej w Radomyślu  Wielkim

 

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 18-03-2024 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

 

 

 

 

 

v

19 marca 2024