Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu usługowego (biblioteki) i lokalu mieszkalnego w budynku handlowo - usługowym na żłobek , budowa budynku gospodarczego oraz urządzenie placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą.

Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki dn.19-04-2024r.

BI.II.6733.197.2024

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz. 775)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.  poz. 977 ),

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje :

 

że w dniu  10-04-2024 r. zostało wszczęte na wniosek - Gminy Radomyśl Wielki 39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32 postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 

Zmiana  sposobu użytkowania istniejącego  lokalu   usługowego   ( biblioteki) i lokalu mieszkalnego w budynku handlowo -  usługowym na żłobek , budowa budynku gospodarczego w granicy z działką nr 999 na działkach nr 1000/1,1000/2 ( w granicach opracowania A,B,C,D) oraz urządzenie placu zabaw na części działki  982 ( w granicach opracowania E,F,G,H) wraz z niezbędną infrastrukturą.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 19-04-2024 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

23 kwietnia 2024