Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 8 lipca 2024 roku

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków oraz niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w miejscowości Radomyśl Wielki

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

 

 

BI.II.6733.221.2024                                                             Radomyśl Wielki dn. 08-07-2024r.

DECYZJA NR 9/2024

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2024r., poz. 572)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.  poz. 977 ), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje: że w dniu  08-07-2024 r. została   wydana decyzja o ustaleniu celu publicznego    na   wniosek Gminy  Radomyśl Wielki 39-310 Radomyśl Wielki , Rynek 32  w sprawie   ustalenia    lokalizacji   inwestycji    celu   publicznego   dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą:  Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią  ścieków oraz niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą  na działkach nr ewid. 363/1,362/1, 361/1,  255/3   położonych  w   miejscowości   Radomyśl  Wielki.   

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 08-07-2024 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

9 lipca 2024