Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2024 rok