Promesa na oczyszczalnię ścieków

Powiększ
Promesa na oczyszczalnię ścieków
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał 900 tys. zł na budowę oczyszczalni ścieków w Rudzie. Środki te pochodzić będą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 PGR).
Celem tej inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w części miejscowości Ruda (przysiółek Ścieżki II) poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, oczyszczalnią ścieków i wylotem ścieków oczyszczonych do rzeki Zgórsko. Będzie to lokalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii złóż obrotowych, która będzie oczyszczała ścieki bytowe odebrane przez sieć kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych z terenu miejscowości Ruda - Ścieżki II. Oczyszczalnia będzie miała formę zbiornika, który posadowiony jest poniżej poziomu terenu. Jedynym widocznym elementem jest pokrywa oczyszczalni. Wewnątrz zbiornika wydzielone jest 5 stref oczyszczania. Dobrane urządzenia umożliwiają oczyszczanie ścieków dla 225RLM na dobę i uzyskanie parametrów: Q śr.d=22,5 m3/d; Q max.d - 33,75 m3/d. Realizacja tej inwestycji znacząco polepszy warunki bytowania mieszkańców Rudy (mieszkańców miejscowości popegeerowskiej) oraz wpłynie korzystnie na walory środowiskowe. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2025 r.
21 września 2023