BI.V.271.4.2017 Uzupełnienie do odpowiedzi na pytania do treści SIWZ na zadanie pn.:

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 15.03.2017 r.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 11. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie ilości stali profilowej konstrukcji wiaty stalowej.

Zamawiający informuje, że wszystkie szczegóły dotyczące konstrukcji stalowej wiaty podano wystarczająco na rysunkach K5-K8. Podano w nich przekroje, długości, rodzaje materiałowe profili i innych elementów stalowych. Stanowią one podstawę do wyceny wartości budowli.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składania oferty.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

17 marca 2017