BI.V.271.6.2017 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ na zadanie pn.:

„Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki"

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Część nr 1- „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żarówce wraz z wyposażeniem”

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                                                                                    

1      Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie obiektu w gaśnice? Jeśli tak, prosimy o korektę przedmiarów.

Odp. Nie uwzględniać

2      Prosimy o podanie krotności dla pozycji 2.6.; 16.4.;

Odp. należy przyjąć w poz. nr 2.6 , 16.4 krotność 4

3      Prosimy o wskazanie pozycji obejmującej rozbiórkę istniejących parapetów. W przypadku braku takiej pozycji, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Od.  Prosimy nie wyceniać

4      Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowej dla pozycji. 3.11. z działu roboty fundamentowe.

Odp. Proszę wycenić jak w przedmiarze 17,33 m2

5      W opisie przedmiotu zamówienia oraz na rysunkach uwzględniono termoizolację fundamentów styropianem gr 14cm, w przedmiarze natomiast styropianem 12 cm. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie jednoznacznego rozwiązania.

Odp. Proszę przyjąć jak w przedmiarze robót ( wodoodporny 12 cm)

6      W przedmiarze nie przewidziano gruntowania roztworem gruntującym przed izolacją fundamentów. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odp. Nie wyceniać gruntowania

7      Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze obejmującej wykonanie wieńca na ścianach fundamentowych, zgodnie z opisem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (opis str 12). W przypadku braku takiej pozycji, prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odp. Prosimy nie wyceniać wieńca na ścianach fundamentowych- rezygnacja z wieńca

8      Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze obejmującej wymurowanie komina (opis str 6). W przypadku braku takiej pozycji, prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odp. Prosimy  dodatkowo wycenić pozycję kominy wolnostojące wieloprzewodowe wolnostojące w budynkach w ilości 6,0 m3  np. zgodnie z pozycją KNR202/122/1

9      Prosimy o wskazanie w przedmiarze pozycji uwzględniającej wykonanie stropu RECTOR 20+5.

Odp. Poz. nr 5.1 przedmiaru robót – przez analogię

10   Prosimy o potwierdzenie, że belka betonowa wylewana na mokro oznaczona symbolem Bp, na rys 1.K. nie będzie zbrojona.

Odp. Będzie zbrojona. Zbrojenie ujęto w poz. 6.4  

11   Opis techniczny oraz przedmiar uwzględniają docieplenie ścian nadziemnia płytami styropianowymi gr. 16 cm, w projekcie na rys. 4.A oraz 5.A w przekroju warstw S3 – uwzględniono styropian gr. 14 cm. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie jednoznacznego rozwiązania.

Odp. Wycenić jak w przedmiarze poz. nr 14.1, 14.2

12   W przedmiarze nie przewidziano gruntowania ścian przed malowaniem. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odp. Należy dodatkowo wycenić gruntowanie ścian dwukrotne w ilości 208,63 m2 np. jak poz. kosztorysowa KNR17/2608/4

13   W opisie wskazano na konieczność uzupełnienia tynków ścian w części istniejącej. Prosimy o podanie ilości i skorygowanie przedmiaru.

Odp. Nie wyceniać

14   Prosimy o wskazanie pozycji obejmującej odtłuszczenie płytek gresowych, wypełnienie i wyszpachlowanie fug w celu wyrównanie podłoża w pomieszczeniu 7a. W przypadku braku takiej pozycji, prosimy o korektę w przedmiarze.

Odp. Nie wyceniać

15   Prosimy o wskazanie pozycji obejmującej wykonanie wylewki samopoziomującej. W przypadku braku takiej pozycji, prosimy o korektę w przedmiarze.

Odp. Poz. nr 12.2 i poz. nr 12.3

16   Prosimy o wskazanie pozycji obejmującej wywinięcie cokołów z wykładziny PCV na wys. 8 cm. przypadku braku takiej pozycji, prosimy o korektę w przedmiarze.

Odp. Wycenić jak w przedmiarze

17   Brak rozebrania istniejącej podbudowy w dziale elementy zewnętrzne przy rozbiórce istniejących chodników. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odp. Nie wyceniać

18   Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia liniowego odprowadzającego wody opadowe z rury spustowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie odwodnienia liniowego w chodniku.

Odp. Nie wyceniać

19   W opisie instalacji przewidziano grzejniki z podejściem typu CV, w przedmiarze (poz. 2.9) w opisie pozycji wymieniono grzejniki z podejściem typy KV. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie jednoznacznego rozwiązania.

Odp. Przyjąć jak w przedmiarze podejście typu VK

20   Prosimy o potwierdzenie poprawności przedmiarowej poz. 7.2. oraz 7.3 z działu Elementy stropodachu.

Odp. Wycenić jak w przedmiarze

21   Prosimy o potwierdzenie poprawności przedmiarowej poz. 4.5. z działu Roboty murowe i żelbetowe parteru.

Odp. Wycenić jak w przedmiarze    

                                                                                                        

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składania oferty. Dodatkowe pozycje, które należy wycenić zgodnie z odpowiedziami należy dopisać do kosztorysu ofertowego.

Treść zapytań i odpowiedzi

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

21 kwietnia 2017