BI.V.271.6.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

„Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki” wybrano najkorzystniejsze oferty dla części nr 1 i 2.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Część nr 1- „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki- rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żarówce wraz z wyposażeniem”.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło  trzy oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Kryterium: Cena oferty brutto PLN:

punktacja- kryterium cena

Kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

„STOP- MAL”  K. Cz. Stopa

Jamy 86B, 39-308 Wadowice Górne

183.732,20

58,63

72 miesiące

40,00

98,63

2

Przedsiębiorstwo Budowlane IMBUD Jerzy i Jarosław Gajdosz s.j.

ul. Okrężna 4, 33-100 Tarnów

184.999,50

58,23

72 miesiące

40,00

98,23

3

Zakład Remontowo- Budowlany „MALBUD” Józef Dolot  

ul. Sękowskiego 4a/3, 39-300 Mielec

179.541,33

60,00

72 miesiące

40,00

100,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Remontowo- Budowlany „MALBUD” Józef Dolot ul. Sękowskiego 4a/3, 39-300 Mielec. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

 

Część nr 2 – „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki- budowa placu zabaw  oraz adaptacja pomieszczeń sanitariatów i sal do zajęć w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Podborzu”

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Kryterium: Cena oferty brutto PLN:

punktacja- kryterium cena

Kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

3

Zakład Remontowo- Budowlany „MALBUD” Józef Dolot  

ul. Sękowskiego 4a/3, 39-300 Mielec

50.440,77

60,00

72 miesiące

40,00

100,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Remontowo- Budowlany „MALBUD” Józef Dolot ul. Sękowskiego 4a/3, 39-300 Mielec. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

 

Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

18 maja 2017