BI.V.271.8.2017 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Zgórsku”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Zgórsku”

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) zamieszcza poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 06.07.2017 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

6 lipca 2017