BI.V.271.16.2017 Odpowiedzi na pytania nr 3 do treści SIWZ na zadanie pn.:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia- nr 3

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedzi na pytania nr 3

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

14 listopada 2017