BI.V.271.3.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Partynia, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Pień, Żarówka, Radomyśl Wielki, Ruda, Zgórsko, Zdziarzec, Dąbrówka Wisłocka”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Partynia, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Pień, Żarówka, Radomyśl Wielki, Ruda, Zgórsko, Zdziarzec, Dąbrówka Wisłocka”

wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę nr 4 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Partynia, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Pień, Żarówka, Radomyśl Wielki, Ruda, Zgórsko, Zdziarzec, Dąbrówka Wisłocka” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Kryterium: Cena oferty brutto PLN:

punktacja- kryterium cena

Kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

1.840.119,35

51,46

72 miesiące

40,00

91,46

2

 

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A.

39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

2.034.123,31

46,55

72 miesiące

40,00

86,55

3

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o.

35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

1.998.764,76

47,38

72 miesiące

40,00

87,38

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

1.578.261,59

60,00

72 miesiące

40,00

100,00

5

ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło

Skrzyszów 15, 33-156 Skrzyszów

1.714.350,46

55,24

72 miesiące

40,00

95,24

 

Wybrany Wykonawca- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44,          27-670 Łoniów spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

12 lutego 2018