BI.V.271.6.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 100m3 z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ruda”

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 100m3 z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ruda”
           

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 100m3 z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ruda”
 

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nie złożono żadnej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie  o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

 

16 maja 2018