BI.V.271.5.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w jej pasie drogowym w miejscowości Partynia”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w jej pasie drogowym w miejscowości Partynia” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w jej pasie drogowym w miejscowości Partynia” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło cztery oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Kryterium: Cena oferty brutto PLN:

punktacja- kryterium cena

Kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

POLDIM- BUD sp. z o.o.

Dąbrówka Wisłocka 164, 39-315 Ruda

565.114,15

54,12

72 miesiące

40,00

94,12

2

FIRMA STAR

ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno

653.675,51

46,79

60 miesięcy

26,67

73,46

3

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin

666.300,00

45,90

72 miesiące

40,00

85,90

4

„POLINWEST” Bartłomiej Jarosz

ul. Targowa 33, 39-310 Radomyśl Wielki

509.757,26

60,00

72 miesiące

40,00

100,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

„POLINWEST” Bartłomiej Jarosz ul. Targowa 33, 39-310 Radomyśl Wielki

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała największą liczbę punktów.

                Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

Zamawiający wyznacza termin na podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego na dzień:  05.06.2018 r.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

29 maja 2018