BI.V.271.8.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.:

„Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Dąbiu- Budowa boiska wielofunkcyjnego”

Znak sprawy: BI.V.271.8.2018                                                  Radomyśl Wielki, dnia  08.08.2018 r.      

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Dąbiu- Budowa boiska wielofunkcyjnego” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Dąbiu- Budowa boiska wielofunkcyjnego” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Kryterium: Cena oferty brutto PLN:

punktacja- kryterium cena

Kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

Firma Budowlana „MAZUR” Władysław Mazur

Rzędzianowice 300, 39-300 Mielec

347.901,97

60,00

60 miesięcy

26,67

86,67

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Firma Budowlana „MAZUR” Władysław Mazur Rzędzianowice 300, 39-300 Mielec.

W postępowaniu złożono jedną ofertę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a) ustawy Pzp (tj. w postepowaniu złożono tylko jedną ofertę). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

8 sierpnia 2018