BI.V.271.9.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.:

„Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku szkolnym 2018/2019”

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku szkolnym  2018/2019” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku szkolnym  2018/2019” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 P.z.p. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny – 60% oraz „czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii” -40%.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwie oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena oferty brutto PLN:

Punktacja – kryterium cena

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

Punktacja – kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego

Łączna liczba punktów

 

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

ul. Rzeszowska 133

39-200 Dębica

95.128,00

58,83

45 minut

0,00

58,83

2

Transport Osobowy Marian Wolak Dulcza Wielka

ul. Ks. Kalinowskiego 121,

39-312 Żarówka

93.280,00

60,00

20 minut

40,00

100,00

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Transport Osobowy Marian Wolak Dulcza Wielka ul. Ks. Kalinowskiego 121, 39-312 Żarówka.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

Zamawiający wyznacza termin na podpisanie umowy na dzień: 30.08.2018 r.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

24 sierpnia 2018