BI.V.271.15.2018 Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ na zadanie pn.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”, znak: BI.V.271.15.2018

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

4 września 2018