BI.V.271.13.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na:

Zadanie nr 1- Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki- oczyszczalnia ścieków.

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”

Zadanie nr 1- Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki- oczyszczalnia ścieków.

               

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie nr 1- Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki- oczyszczalnia ścieków.
 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej Zadania nr 1- „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki- oczyszczalnia ścieków” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Na przedmiotowe zadanie nie złożono żadnej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie   o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

 

 

5 września 2018