UG-271/PP/8/2018 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Wykonanie tablicy informacyjno- pamiątkowej dla zadania „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”

                                                             

   ZAPRASZENIE

                                             DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

                                              O WARTOŚCI PONIŻEJ  20 000 zł

 

Przedmiot zamówienia:

                        Wykonanie tablicy informacyjno- pamiątkowej dla zadania „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”

            Przedmiotowe zamówienie finansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno- ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020.

Termin wykonania zamówienia: do 30-11-2018r. 

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby lub firmy dysponującymi wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu tablic informacyjnych i plakatów

            Szczegóły dotyczące rodzaju robót zawiera Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia

      Postępowanie prowadzone będzie zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póz. zm.)

      Oferta – zał. nr 1 do zaproszenia -  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją opracowania;  

Ofertę złożyć w pok. Nr 2 Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do dnia  26-09-2018 r. do godz.10 00

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia 

 

                                                                                                                           Burmistrz Radomyśla Wielkiego                                                                                                                                         inż. Józef Rybiński

 

 

17 września 2018