BI.V.271.14.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.:

„Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, zawiadamia, że
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”, znak: BI.V.271.14.2018 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

1.         Wykonawca PGE Obrót S.A. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał 100,00 punktów
w ramach kryteriów oceny ofert. Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

2.         Poniżej wskazane zostały informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Otrzymana liczba punktów
w kryterium „cena”
(waga 100%)

Łączna liczba punktów

1.

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

21.359.525,79

100,00

100,00

2.

ENERGA-OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

22.069.553,97

96,78

96,78

3.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

22.462.710,08

95,09

95,09

3.         Informuję ponadto, iż w przedmiotowym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu oraz nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

11 października 2018