Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.:

Prace adaptacyjne szkolnej sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej i Szkole Podstawowej w Podborzu.

 

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAMÓWIENIU

PONIŻEJ 30 000 EURO

            Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Prace adaptacyjne szkolnej sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej  i Szkole Podstawowej w Podborzu.

Przedmiotowe zamówienie finansowane będzie w ramach projektu pn.  Łączymy siły – działamy ! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego działanie 9.2

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej:

-         zakup i montaż skrzyni serwerowej z paczpanelem i swichem;

2. Szkoła Podstawowa w Podborzu:

-         rozbudowa sieci wraz  zakupem i montażem okablowania;

-         wymiana lamp oświetleniowych – 8 sztuk

II. Termin realizacji zamówienia: 20.12. 2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Zaleca się dokonanie wizji na miejscu przed złożeniem oferty.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pok. Nr 2 do dnia  05.11.2018 r  do godz.10.00 Otwarcie ofert nastąpi 05.11.2018 r o godzinie 10.15

Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej: „OFERTA na Prace adaptacyjne szkolnej sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej i Szkole Podstawowej w Podborzu”.

V. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:   Cena.

VI. Dokumenty i oświadczenia, które oferent winien załączyć do składanej oferty:

Wypełniony formularz ofertowy i kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót.

VII. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

-   zgodnie z projektem umowy (załącznik nr 4)

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: P. Andrzej Przybyszewski, dyrektor GZEAS, tel. 14 68 07 052

Do pobrania:

Dokumentacja- Zapytanie ofertowe

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

26 października 2018