BI.V.271.16.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Punktacja: Kryterium cena

Punktacja:

Kryterium doświadczenie

Łączna liczba punktów

w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej

w zakresie oczyszczalni ścieków

1

 

INSTALEX Zakład Robót Wod. Kan., CO i Gaz inż. Henryk Lasek

Grzęska 431, 37-200 Przeworsk

------

------

----------

odrzucona

2

VENDSOFT Sp. z o.o.

37-127 Krzemienica 918

27,50

0,00

0,00

27,50

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „ELEKTROMONT” Nowak Krzysztof

39-300 Mielec, ul. Szymanowskiego 44

60,00

10,00

0,00

70,00

 

- Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „ELEKTROMONT” Nowak Krzysztof 39-300 Mielec, ul. Szymanowskiego 44.

Oferta złożona przez ww. wykonawcę, który spełnia warunki określone w SIWZ i uzyskał najwyższą ilość punktów, tj. 70,00.

                Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

29 października 2018