BI.V.271.17.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Mieleckiej Grupy Zakupowej"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, zawiadamia, że
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”, znak: BI.V.271.17.2018 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

 

1.         Wykonawca PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał 100,00 punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.         Poniżej wskazane zostały informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Otrzymana liczba punktów
w kryterium „cena”
(waga 100%)

Łączna liczba punktów

1.

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

8 201 924,19

100,00

100,00

3.         Informuję ponadto, iż w przedmiotowym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu oraz nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

 

 

31 października 2018