ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert

 

Znak sprawy: BI.V.271.16.2018                                                   Radomyśl Wielki, dnia  06.11.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

oraz powtórzeniu czynności oceny ofert

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 29.10.2018 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:

W dniu 02.11.2018 r. Zamawiający otrzymał  pocztą elektroniczną pismo od uczestnika postępowania - VENDSOFT Sp. z o.o. 37-127 Krzemienica 918, zgłaszające nieprawidłowości przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca zwraca uwagę na nieprawidłowe przeprowadzenie procedury badania rażąco niskiej ceny w stosunku do wybranego Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz             o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

6 listopada 2018