BI.V.271.18.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 i 4 oraz unieważnieniu postępowania przetargowego w części nr 2 i 3

„Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach”

ZAWIADOMIENIE

 

I.                    o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach” wybrano najkorzystniejszą ofertę na:

Część nr 1: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK – laptopy

Część nr 4: Wyposażenie szkół w meble

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: dla części nr 1: ceny (60%),  gwarancja (30%), termin dostawy (10%); dla części nr 4: ceny (60%), termin dostawy (40%).

 

Część nr 1: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK – laptopy

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

punktacja – termin dostawy

łączna liczba punktów

2

PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o.

28-230 Połaniec, ul. Kilińskiego 6

59,18

30,00

10,00

99,18

4

FHU QVADRO Toczek Mariusz

33-200 Dąbrowa Tarnowska

ul. Świętego Brata Chmielowskiego 54

52,49

30,00

10,00

92,49

5

Elmar Anna Karnas

36-030 Błażowa ul. 3-go Maja 1/3

51,78

30,00

10,00

91,78

6

F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 21

56,71

30,00

10,00

96,71

7

Firma XERIMA Jan Szwakop

39-300 Mielec ul. Potockiego 9B

60,00

30,00

5,00

95,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o. 28-230 Połaniec, ul. Kilińskiego 6.

Oferta złożona przez ww. wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 99,18

 

Część nr 4: Wyposażenie szkół w meble

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

punktacja- kryterium cena

punktacja – kryterium termin dostawy

łączna liczba punktów

1

 

PHP „AKMA” Zbigniew Podstawski

33-132 Niedomice, ul. Długa 43

60,00

0,00

60,00

5

Elmar Anna Karnas

36-030 Błażowa ul. 3-go Maja 1/3

33,35

20,00

53,35

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: PHP „AKMA” Zbigniew Podstawski 33-132 Niedomice, ul. Długa 43.

Oferta złożona przez ww. wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 60,00

                Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

II.                  o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy: Część nr 2: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

                Część nr 3: Wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Część nr 2: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

punktacja- kryterium cena

punktacja- kryterium gwarancja

punktacja – kryterium termin dostawy

łączna liczba punktów

3

KOBIS Paweł Wojtanowski

33-170 Tuchów, ul. Widok 16

60,00

30

10

100,00

5

Elmar Anna Karnas

36-030 Błażowa ul. 3-go Maja 1/3

 

 

 

Oferta odrzucona

7

Firma XERIMA Jan Szwakop

39-300 Mielec ul. Potockiego 9B

 

 

 

Oferta odrzucona

 

  1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr 2: „Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 279.054,74 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 2 kwotę w wysokości 226.814,40 zł brutto. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na przedmiotowe zadanie.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Część nr 3: Wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach

  1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr 3: „Wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Na część nr 3 złożono jedną ofertę, która została odrzucona. W związku z brakiem ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

27 listopada 2018