BI.V.271.18.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach” w Części nr 4: Wyposażenie szkół w meble

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach” w Części nr 4: Wyposażenie szkół w meble.

Wykonawca- PHP „AKMA” Zbigniew Podstawski 33-132 Niedomice, ul. Długa 43 - odstąpił od podpisania umowy na w/w zadanie.

W związku z tym, Zamawiający  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr 4: Wyposażenie szkół w meble  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena kolejnej najkorzystniejszej oferty wynosi 38.789,28 zł brutto i znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na przedmiotowe zadanie tj. 19.850,00 zł brutto.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

13 grudnia 2018