BI.V.271.20.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

 

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz terminu uruchomienia kredytu (40%).

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Punktacja- kryterium cena oferty

Punktacja-Kryterium termin uruchomienia kredytu:

 

Łączna liczba punktów

1

 

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim

ul. Krótka 2, 39-310 Radomyśl Wielki

60,00

40,00

100,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim ul. Krótka 2, 39-310 Radomyśl Wielki

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała największą liczbę punktów.

Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ponieważ w postępowaniu złożono jedną ofertę. Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

14 grudnia 2018