Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ na zadanie pn.

„Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Ludowy Klub Sportowy "ORŁY" Ruda  na zadanie pn.:

 „Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”, 

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

Do pobrania:

Odpowiedzi na pytania  

 

Zarząd Stowarzyszenia LKS "ORŁY" Ruda                       

18 stycznia 2019