Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez LKS "ORŁY" Ruda na zadanie pn.:

„Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”.

 

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) podaję informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 23.01.2019 r. o godz. 10:15.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zadania wynosi: 220.560,38 zł brutto.

Zestawienie Firm, które złożyły oferty, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi za wady i warunków płatności.

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Cena oferty brutto:

Termin wykonania zamówienia:

Okres gwarancji i rękojmi za wady:

Warunki płatności:

1

 

Firma Remontowo- Budowlana MAR-MAR Mariusz Kopera

39-207 Brzeźnica, Paszczyna 41C

276 805,34

30.05.2019

72 miesiące

30 dni

2

DOMI BUD Dominik Dorociak

Jaślany 40A, 39-332 Tuszów Narodowy

259 955,69

30.05.2019

72 miesiące

30 dni

3

„ADRES” Sylwester Nykiel

Latoszyn 32, 39-200 Dębica

249 819,78

30.05.2019

72 miesiące

30 dni

4

Zakład Remontowo- Budowlany „MALBUD” Józef Dolot

39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 4a/3

260 917,16

30.05.2019

72 miesiące

30 dni

5

Firma Budowlana „MAZUR” Władysław Mazur Rzędzianowice 300, 39-300 Mielec

289 207,08

30.05.2019

60 miesięcy

30 dni

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Godek

23 stycznia 2019